Privacybeleid

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genoemd) moeten bedrijven voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbescherming en- bescherming. Deze bedrijven moeten ook aangegeven hoe er met persoonsgevoelige informatie wordt omgegaan en welke wordt opgeslagen. Dit wettelijk verplichte gedeelte wordt beschreven in deze privacyverklaring.

Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op het bezoek van 112markiezaten.nl. Bij het gebruik van onze social mediakanalen zoals Facebook, Twitter en Instagram geldt het privacy beleid van de betreffende partij.

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via contact@112markiezaten.nl

Cookies
112Markiezaten maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Dit zijn geen persoonsgegevens. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze onlineproducten wordt opgeslagen op het apparaat. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoud bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van gebruikers. Ook kunnen deze onlineproducten hiermee geoptimaliseerd worden. 112Markiezaten gebruikt deze cookies om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Een deel van deze cookies worden geplaatst door het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze verwerker is mogelijk verplicht op de grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten. Op de werking van deze cookies heeft 112Markiezaten geen invloed. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via uw browser verwijderen.

Journalistieke werken
Deze werken zijn uitgesloten van de wet AVG. Deze journalistieke exceptie is opgenomen in artikel 43 van de uitvoeringsweg Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinder zijn onder andere de volgende hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing.
• Artikel 7, derde lid (Intrekken toestemming)
• Artikel 10 (Verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)
• Hoofdstuk 3 (rechten van betrokkenen)
• Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)
• Artikel 33 tot en met 43 (onder andere meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA)
• Hoofdstuk 5 (Doorgiften aan andere landen)
• Hoofdstuk 6 (toezichthoudende autoriteit)
• Hoofdstuk 7 (samenwerking tussen toezichthouders)

De rechten die personen hebben op grond van de wet AVG zijn dus voor een groot deel niet van toepassing op journalistieke werken. Als in een journalistiek werk persoonsgegevens vermeld staan dan heeft die persoon:
• Geen recht op vergetelheid (er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen)
• Geen recht op intrekking; in geval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
• Geen recht op rectificatie
• Geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium
• Geen recht op bezwaar tegen verwerking
• Geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben.

De bepalingen over de toezichthoudende autoriteit zijn eveneens uitgezonderd. Dit betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet bevoegd is toezicht te houden en evenmin boetes kan opleggen bij eventuele overtredingen.

Beeldmateriaal
In het journalistieke beeldmateriaal dat 112Markiezaten produceert worden in het merendeel personen afgebeeld. De Tweede Kamer stelde in februari van 2018 vast dat willekeurige voorbijgangers die worden afgebeeld onder incidentiele verwerking vallen en niet zonder een ‘onevenredige inspanning’ te identificeren zijn. Pas als een foto wordt gemaakt met het doel om iemand te identificeren of daarvoor wordt gebruikt kan het een persoonsgegeven worden. Een persfotograaf die mensen in de openbare ruimte vastlegt is niet bezig om iemand te identificeren. Dat dezelfde foto misschien kan worden gebruikt voor het identificeren van iemand betekend volgens de Tweede Kamer niet dat de fotograaf daar bij het maken en verwerken van het beeldmateriaal al rekening mee hoeft te houden. Dit valt onder de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de pers, zoals bedoeld in Artikel 7 van de Grondwet.

Incidenten
Een groot deel van de onderwerpen waar 112Markiezaten verslag van doet zijn incidenten in alle mogelijke vormen. Het gaat hierbij onder andere om (verkeers)ongevallen, branden en geweldsincidenten; kortom alle onverwachte/ongeplande nieuwsgebeurtenissen. De fotograven van 112Markiezaten maken een bewuste afwegingen over wat wel en niet in beeld wordt gebracht en vooral ook hoe die onderwerpen in beeld worden gebracht. Ook over welke informatie wel of niet wordt gebruikt wordt bij elk geval een bewuste afweging gemaakt. Hoewel 112Markiezaten tot niks verplicht is heeft 112Markiezaten wel een beleid. Het doel is om dit beleid in de meeste gevallen te volgen maar hier kan wanneer nodig van worden afgeweken. Bijvoorbeeld als dit in het belang van het brengen van het nieuws essentieel is.

Personen
Slachtoffers: slachtoffers en andere duidelijk betrokken personen van incidenten worden nauwelijks, maar altijd onherkenbaar, in beeld gebracht. Slachtoffers worden in principe niet bij naam genoemd, het beleid is om in principe alleen de leeftijd, woonplaats en geslacht van slachtoffers van incidenten te melden. Omstanders; omstanders van incidenten besluiten zelf om naar een plek te komen en/of te blijven waar redelijkerwijs van uit kan worden gegaan dat er pers werkzaam is, met deze personen wordt geen rekening gehouden.

Getuigen: personen die duidelijk getuige zijn van bijvoorbeeld geweldsincidenten worden nauwelijks, maar altijd onherkenbaar, in beeld gebracht. Dit wordt per incident en per beeld beoordeeld.

Verdachten/Veroordeelden: verdachten/veroordeelden van strafbare feiten worden in principe niet herkenbaar afgebeeld tenzij dit in het belang van het brengen van het nieuws essentieel is. Verdachten/ veroordeelden worden in principe alleen bij voornaam en eerste letter van achternaam genoemd, het beleid is om in principe alleen de leeftijd, woonplaats/verblijfsplaats en geslacht van verdachten/veroordeelden te melden. Dit wordt per incident en per beeld beoordeeld. Personen die bij demonstraties of anderzijds rellen worden aangehouden besluiten zelf om naar een plek te komen en/of te blijven waar redelijkerwijs van uit kan worden gegaan dat er pers werkzaam is, met deze personen wordt geen rekening gehouden.

Uniform dragend: personen die een uniform dragen zoals bijvoorbeeld politiemedewerkers, toezichthouders en medewerkers van andere hulpverleningsdiensten vervullen een publieke functie en hebben tijdens het dragen van hun uniform geen recht op privacy. Het dragen van alleen een brevet/insigne/rangonderscheidingsteken valt volgens de wet ook onder het dragen van een uniform. Het beleid van 112Markiezaten is om in principe geen rekening te houden met deze personen. Deze personen kunnen wel een verzoek doen om onherkenbaar te worden afgebeeld. De redactie van 112Markiezaten zal dan beoordelen of dit inderdaad nodig is, deze publieke functies moeten immers gecontroleerd kunnen worden door de pers. Het beleid van 112Markiezaten is om een selectie van uniform dragende personen in principe niet herkenbaar af te beelden. Zo worden in principe medewerkers van bijvoorbeeld de Belastingdienst (FIOD, Douane), Dienst Justitiële Inrichting (DV&O) en speciale eenheden van de politie bij gevoelige incidenten niet herkenbaar afgebeeld. Het beleid van 112Markiezaten is om altijd de namen op uniformen van militairen onherkenbaar te maken. Het onherkenbaar maken van militairen wordt per incident en per beeld beoordeeld.

Voertuigen
Kentekens: kentekens van duidelijk van voertuigen die duidelijk betrokken zijn bij incidenten worden onleesbaar gemaakt. Kentekens van onopvallende voertuigen van opsporingsdiensten worden tevens onherkenbaar gemaakt.

Reclame: het wel of niet herkenbaar afbeelden van reclame op voertuigen die duidelijk betrokken zijn bij incidenten wordt per incident en per beeld beoordeeld. Het beleid is om in ieder geval mobiele telefoonnummers onleesbaar te maken. Reclame wat direct in verband met een slachtoffer kan worden gebracht wordt in principe ook onherkenbaar gemaakt, denk hierbij aan bijvoorbeeld ZZP’ers. Wanneer dit niet mogelijk is wordt reclame niet onherkenbaar gemaakt, denk hierbij aan bijvoorbeeld een postbezorgingsbedrijf.

Gebouwen Huisnummers: het beleid van 112Markiezaten is om huisnummers van gebouwen welke betrokken zijn bij incidenten niet te melden en niet af te beelden. De locatie van betrokken gebouwen wordt alleen aangegeven met straatnaam en wanneer mogelijk met een ter hoogte van indicatie.

Reclame: het wel of niet benoemen van een bedrijfsnaam of herkenbaar afbeelden van bijvoorbeeld gevelreclames wordt per incident beoordeeld. Bij bijvoorbeeld ongevallen of branden wordt hier in principe geen rekening mee gehouden. Bij strafrechtelijke onderzoeken zoals bijvoorbeeld het aantreffen van een drugsproductie/opslag locatie wordt dit per incident en per beeld beoordeeld.

Informatie
Elke informatie in welke vorm dan ook welke wordt ontvangen en/of gebruikt wordt voor journalistieke doeleinden is geheim en zal nooit worden gedeeld door 112Markiezaten tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend en noodzakelijk is voor het tot stand komen van nieuws. De overheid of elke andere opsporingsinstantie mag niet zomaar inzage verwerven in de bronnen van journalisten. Dit is geregeld in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In lid 1 staat geschreven “Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.” In lid 2 wordt geschreven dat de overheid alleen bij zéér zwaarwegende belangen mag ingrijpen en inzage verwerven in de bronnen en informatie van journalisten. Het moet hierbij gaan om zaken van leven of dood, of in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten of de bescherming van de gezondheid of de goede zeden.

112Markiezaten zal dan ook nooit zomaar informatie delen met de overheid of elke andere opsporingsinstantie. Alleen wanneer er overtuigend bewijs is dat er een gevaar voor de gezondheid of de nationale en openbare veiligheid is en dat de informatie in het bezit 112Markiezaten dit kan voorkomen zal dit worden gedeeld.

Inzage en rectificatie
U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens die 112Markiezaten heeft opgeslagen op te vragen en/of aan te laten passen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. Neem daarvoor contact op via de hierboven genoemde contact gegevens. Wanneer u dit doet dient u een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Dit identiteitsbewijs wordt alleen gebruikt om uw identiteit vast te stellen. U krijgt binnen vier weken een schriftelijke reactie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
112Markiezaten behoud te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u dit document via de website van 112Markiezaten hebt bereikt door een link te volgen betekent dit dat u de meest recente versie leest.

Hier uw banner? Mail redactie@112markiezaten.nl
Zie u een ongeval, brand of veel politie ?

Whatsapp dan naar onze tiplijn:

06 - 8271 1900LIVE - TWITTER

112markiezaten.nl en cookies

112markiezaten.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken dit om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van onze bezoekers (geanonimiseerd) vastleggen en analyseren en daardoor onze website verder verbeteren.

Cookies van onszelf en van derden kunnen bovendien worden gebruikt om advertenties te tonen. Advertenties zijn noodzakelijk om 112markiezaten.nl gratis aan te kunnen bieden. Cookies zijn overigens veilig: ze verzamelen geen persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen. Uw privacy blijft hierdoor gewaarborgd.

Cookies worden al jarenlang gebruikt. Vanwege vernieuwde wetgeving zijn wij echter genoodzaakt om u expliciet toestemming te vragen voor het plaatsen van deze cookies. 112markiezaten.nl is uitsluitend nog te bezoeken als u ons toestemming geeft om cookies te plaatsen. Wij vragen u daarom vriendelijk om ons de gevraagde toestemming te verstrekken.

Ja, ik geef toestemming voor cookies

Cookies kunnen ook gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter, Facebook en Instagram.